Regional utviklingsplan 2040

Gi høringsinnspill - og start med tiltak allerede nå

Nå kan vi i enda større grad styrke pasienters og pårørendes helsekompetanse og involvering.

Regional kompetansetjeneste for pasient - og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst, RK PPO,  har bidratt aktivt i arbeidet med Regional utviklingsplan 2040 og har formidlet tema og behov for videreutvikling meldt fra helseforetakene og våre nettverk. Det nye innsatsområdet om helsekompetanse synliggjør også gode praksiseksempler fra flere helseforetak.

 

Det er oppløftende at helsekompetanse og involvering nå vies stor plass i utviklingsplanen og at direktøren i Helse Sør Øst så tydelig understreker at feltet skal styrkes. At han også setter dette i sammenheng med mulighetene digitaliseringen gir, inspirerer oss i det utviklingsarbeidet vi driver sammen med helseforetakene.
Tore Neset, leder RK PPO

 

Utviklingsplanen på høring - gi innspill
Nå er utviklingsplanen på høring, og vi oppfordrer helseforetakene til å gi innspill. Frist for høringsinnspill 30. september 2022.

Høring - regional utviklingsplan 2040 - Helse Sør-Øst RHF (helse-sorost.no)

Kan starte allerede nå
Det fine er at det er flere tiltak vi kan ta tak i allerede nå.

 • Tenkt over hvilke tiltak dere kan ta tak i i helseforetakene
 • Hva kan dere gjøre for å komme i gang? 
 • Hva kan vi gjøre regionalt for å støtte opp om disse tiltakene?
 • Hva kan vi gjøre sammen?

Regional utviklingsplan skal gi retning for arbeidet frem til 2040. Utviklingsplanene revideres hvert fjerde år. Det skal denne høsten utarbeides en handlingsplan for å tydeliggjøre konkrete tiltak, med mål om at handlingsplanen vedtas samtidig med utviklingsplanen i november 2022.

Regional kompetansetjeneste samarbeider med både ledernettverk og fagnettverk i regionen om flere innsatser som støtter opp om konkrete tiltak i planene innen både pasient- og pårørendeopplæring, helsekompetanse og samvalg.

Hvordan kan planen realiseres?
En styrket innsats på pasient- og pårørendeopplæring og aktiv pasient- og pårørendemedvirkning vil være viktige bidrag for å realisere utviklingsplanens innsatser for styrket helsekompetanse. 

Et konkret tiltak er 
implementering av overordnet retningslinje for pasient- og pårørendeopplæring i flere av helseforetakene i regionen. Sørlandet sykehus og Oslo Universitetssykehus har allerede begynt.

Retningslinjen bidrar til å tydeliggjøre ansvar og oppgaver i pasient- og pårørendeopplæring, konkretiserer hva pasient- og pårørendeopplæring er og hvilke læringsaktiviteter som inngår. En sentral anbefaling i retningslinjen er at pasient- og pårørendeopplæring skal gis av kompetent helsepersonell. Dette støtter opp om utviklingsplanens innsats på å styrke helsepersonells kompetanse i helsekommunikasjon. Vi skal sammen med våre nettverk arbeide med å utarbeide regionale kompetansekrav innen pasient- og pårørendeopplæring.  Se sak om  Overordnet retningslinje (rkppo.no)


Regional utviklingsplan følger opp strategi for helsekompetanse og gir helsekompetanse plass i planen.

Dette vil Helse Sør-Øst prioritere i fram mot 2040

 • aktiv pasient- og pårørendemedvirkning
 • styrke kvalitet og redusere uønsket variasjon i pasient- og pårørendeopplæring
 • styrke kvalitet og omfang av samvalg
 • styrke helsepersonells kompetanse i helsekommunikasjon
 • heve helsepersonells kompetanse i samisk språk og kulturforståelse
 • øke kvaliteten i helsehjelp til personer med innvandrerbakgrunn
 • tilpasset informasjon til pasienter og pårørende der de er, når de treFaksimile Dagens Medisinnger det

Direktør i Helse Sør-Øst, Terje Rootwelt, uttaler til Dagens Medisin at økt helsekompetanse og like muligheter til å orientere seg i helsetjenesten, uansett bakgrunn, også er viktig for å forebygge sosial ulikhet innen helse.  Les kronikken 

Rootwelt sier videre at helsekompetanse er viktig for at hver enkelt pasient skal utnytte tilbudet vårt best mulig og oppnå best mulig helse.

Følger opp med konferanse i oktober
Sett av datoene 26. og 27 oktober.
Regional konferanse om pasient- og pårørendeopplæring har som overordnet tema Regional utviklingsplan 2040. Konferansen blir avholdt i Drammen. Mer om konferansen kan du finne på rkppo.no når programmet er klart og vi åpner for påmeldinger.