Digitale læringsformer

Ny teknologi gir nye muligheter for pasient- og pårørendeopplæring

Å integrere pasient- og pårørendeopplæring i helhetlige pasientforløp ved hjelp av digital teknologi, gir nye muligheter for læring, mestring og medvirkning. Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 viser til at digitale løsninger er en integrert del av opplæring og kommunikasjon med spesialisthelsetjenesten. Ny teknologi og nye læringsformer gir nye muligheter for pasientopplæring.

Digital helsekompetanse

Helsepersonells faglige og pedagogiske rolle er viktig i utvikling av digitale læringstilbud som enten er heldigitale eller består av blandede læringsformer. Dette må gjøres i et samarbeid med erfarne brukere.

Strategi for økt helsekompetanse i befolkningen 2019 -2023 løfter frem betydningen av pasienters og pårørendes digitale helsekompetanse. Pasienters og pårørendes digitale helsekompetanse handler om at de skal kunne søke opp, finne, forstå, vurdere og anvende helseinformasjon fra elektroniske kilder. Da må de også kunne bruke elektroniske verktøy. Dette er avgjørende for å kunne følge opp egen sykdom.

Helsedirektoratets rapport om befolkningens helsekompetanse del 1 viser at generelle digitale ferdigheter har klar sammenheng med kjønn, alder, utdanningsnivå og sykdomsbilde. Rapporten viser at digital helsekompetanse uttrykt ved kompetanse i å søke etter digital helseinformasjon¸ besitte generelle digitale ferdigheter og beredskap til å ta i bruk digitale helsetjenester, varierer med kjønn, alder, utdanningsnivå og langvarig sykdom.

Les mer

Ressursside for helsepersonell om opplæring til pasienter og pårørende via digitale løsninger 

Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst har i samarbeid med flere helseforetak i regionen utviklet en ressursside om digital pasient- og pårørendeopplæring. Målgruppen for ressursen er helsepersonell, fagpersoner og erfarne brukere som arbeider med opplæring for pasienter og pårørende, i digitale løsninger.

Hensikten med siden er å bidra til økt bruk av digitale læringsformer i pasient- og pårørendeopplæring, dele erfaringsbasert kunnskap, motivere og støtte helsepersonell i å utvikle digitale kurs.

Se Ressurssiden

Podkast som læringsressurs 

Podkast kan være et godt verktøy for å øke helsekompetansen hos pasienter og pårørende. Å lytte til en podkast før et pasientkurs, før en konsultasjon på sykehuset eller i etterkant av en behandling, kan være et godt supplement til annen informasjon og opplæring. Her er eksempler på podkaster til pasienter og pårørende utviklet av spesialisthelsetjenesten. 

Andre utenfor Helse Sør-Øst som lager podkast for pasienter og pårørende er  

  • Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse, NK LMH med  Spor av mestring
  • St. Olavs Hospital i Trondheim, med Diagnose

 

Forskning og kunnskapsoppsummeringer

Pågående forskning og kunnskapsoppsummeringer på digitale læringstilbud og kommunikasjon innen helse:

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH)

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) eies av Helse Sør-Øst RHF og er lokalisert ved Oslo universitetssykehus HF. Hovedoppgaver er forskning, utvikling og formidling relatert til læring og mestring ved helseutfordringer og kompetanseheving innen helsepedagogikk. Se Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse

Nasjonalt senter for e-helseforskning

Nasjonalt senter for e-helseforskning er underlagt Helse Nord. Senteret bidrar til en kunnskapsbasert utvikling på e-helsefeltet gjennom forskning, samarbeid og kunnskapsformidling. Blant annet viser de til  kunnskap om bruk av kommunikasjonsteknologi i oppfølging og behandling av pasienter, og forskning på bruk av video og annen digital kommunikasjon. se Nasjonalt senter for e-helseforskning

Avdeling for digital helseforskning

Avdeling for digital helseforskning ligger ved Oslo universitetssykehus. Avdelingen utvikler, tester og implementerer digitale løsninger for å styrke pasienters kunnskap om egen helse, styrke egenmestring, gi bedre individuell oppfølging samt bedre kommunikasjon og samhandling mellom pasient og helsepersonell. Se Avdeling for digital helseforskning