Vi samarbeider med ulike aktører

Utviklingsarbeid

Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring initierer, leder og deltar i forbedrings- og utviklingsarbeid regionalt og lokalt.

Her finner du mer informasjon om noen av prosjektene.

Ledere og helsepersonell har etterspurt en gjennomgang av begreper, lovverk og styringsdokumenter knyttet til denne hovedoppgaven i spesialisthelsetjenesten; opplæring av pasienter og pårørende.

Ledere og helsepersonell i foretak har også meldt behov for å tydeliggjøre ansvar og oppgaver i pasient- og pårørendeopplæring, og det ble derfor nedsatt en arbeidsgruppe med deltakere fra Oslo Universitetssykehus, Sørlandet sykehus og Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring. Rapporten er klar, se lenke nederst på siden.

Prosjektgruppens gjennomgang av lovverk og styringsdokumenter viser at pasient- og pårørendeopplæring er lite omtalt. Arbeidet viser at det er behov for bedre forankring, tilpasning og fornyelse av pasient- og pårørendeopplæring til dagens praksis og til fremtidig pasientbehandling.

Prosjektgruppen anbefaler at det jobbes videre med å

  1. styrke kunnskapsgrunnlaget for pasient- og pårørendeopplæring
  2. utvikle et felles begrepsapparat for pasient- og pårørendeopplæring tilpasset pasientens helsetjeneste
  3. tydeliggjøre nasjonale føringer for pasient- og pårørendeopplæring

Innholdet er presentert for Ledernettverket for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst. Det har bidratt til faglige og organisatoriske diskusjoner, og nettverket har gitt tilbakemeldinger på at innholdet representerer dagens situasjon og gir en anerkjennelse av utfordringer lederne står i.

Se rapporten her
Rapport Pasient- og pårørendeopplæring og relaterte begreper

Relatert sak:  overordnet retningslinje for pasient - og pårørendeopplæring

SyktFrisk er en podkast for opplæring av pasienter og pårørende der målet er økt helsekompetanse og mestring gjennom kunnskap om helse.

Oslo universitetssykehus og Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring har samarbeidet om utvikling og drift av podkasten SyktFrisk. Arbeidet startet som et utviklingsprosjekt for nye læringsformer til pasienter og pårørende, da alle kurstilbud til pasienter og pårørende i spesialisthelsetjenesten ble avlyst på grunn av pandemien. Arbeidet er også et bidrag i å øke helsepersonells kompetanse gjennom nye metoder og endrede arbeidsformer i opplæring av pasienter og pårørende.

Målgruppen for podkasten er pasienter og pårørende, og målet er å bidra til økt helsekompetanse og mestring gjennom å legge til rette for økt kunnskap om helse. I SyktFrisk kan du høre om hvordan det er å rammes av og leve med sykdom, og du møter både pasienter og spesialister på sykdom og mestring. Brukerutvalg og Ungdomsråd ved Oslo universitetssykehus har gitt innspill til tema sammen med helsepersonell. Prinsippene om brukermedvirkning, tverrfaglig innhold og evidensbasert kunnskap ligger til grunn i SyktFrisk. Podkasten kan være et godt pedagogisk virkemiddel ved at pasienter og pårørende kan lytte til informasjon når de er klare til å ta den imot, og episodene kan høres flere ganger. Episodene er kvalitetssikret via et lytterpanel med både brukere og helsepersonell, og podkastens medisinsk faglige ansvarlig.

Les mer og lytt til podkasten SyktFrisk.

Helseforetakene i Norge har egne nettsider på samme plattform. Dette gir muligheter for deling og felles måter å presentere innholdet på.

Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring deltok i en arbeidsgruppe nedsatt av Nasjonalt Redaksjonsråd. Målet var å få til en mer helhetlig og enhetlig tilnærming til hvordan pasientopplæring publiseres.

Rapporten gir anbefalinger om

  • tittel på lenke til kurs for pasienter- og pårørende
  • forbedring av mal for opprettelse av kurs
  • kobling av kurs til behandlingstekster
  • deling av digitale kurs på tvers av helseforetak

Under pandemien fra mars 2020 kunne ikke lenger pasienter møtes til kurs i grupper.

Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring, Akershus universitetssykehus og Diabetessenteret gikk da inn i et samarbeid for å digitalisere noe av opplæringen.

Utvikling av et e-læringskurs ble satt i gang høsten 2020.

Kurset ble lansert våren 2021 - les saken

Mann og kvinne sitter ved bordet og spiser - Klikk på bildet for å åpne kurset

To filmer er også produsert og lagt inn i e-læringskurset, i tillegg til at filmene ligger som "egne" kurs på helseforetakenes nettsider og i Vimeo og Youtube.