Pasient- og pårørendeopplæring

Spesialisthelsetjenestens lovpålagte oppgave – kort fortalt

I spesialisthelsetjenesten omfatter pasient- og pårørendeopplæring målrettede, tilpassede og kunnskapsbaserte læringsaktiviteter som ivaretar medvirkning og fremmer helsekompetanse. Opplæringen skal sikre at pasienter og pårørende får tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter til å ivareta egen helse, håndtere helseutfordringer og ta informerte valg.

Læringsaktiviteter kan være veiledning, undervisning, rådgivning, informasjonsutveksling, samtale, ferdighetstrening, fysisk aktivitet, lek og spill. Læring kan også fremmes gjennom psykoedukasjon og kognitiv tilnærming. Opplæringen kan tilbys muntlig, skriftlig, digitalt, individuelt eller i gruppe.

Helsekommunikasjon og helsepedagogikk omhandler pedagogiske tilnærminger og metoder i opplæring.

Sykdom påvirker hele familien. God opplæring til pasienter og pårørende, voksne, ungdom og barn, vil hjelpe dem å forstå og håndtere helseutfordringer. Opplæring gir trygghet og forutsigbarhet ved langvaring sykdom, men også i akutte situasjoner og ved kortvarig sykdom.

Pasienter og pårørende har behov for å oppleve tillit i relasjoner. De trenger kunnskap og ferdigheter for å kunne stille spørsmål og være en aktiv deltaker i egen behandling. God kommunikasjon forutsetter at pasienter og pårørende blir møtt med empati og blir anerkjent som en likeverdig part. Et samarbeid mellom helsepersonell og pasienter er avgjørende for å tilpasse opplæring til ulike nivå av helsekompetanse, og for å ivareta hva som er viktig for den enkelte.

Opplæring av pasienter og pårørende er en av spesialisthelsetjenestens fire hovedoppgaver. Pasient og pårørende har rett til medvirkning og informasjon. Helsepersonell skal gi informasjon til den som har krav på det og skal så langt som mulig sikre at informasjonen er forstått. Opplæring kan bidra til øke helsekompetanse og fremme pasientsikkerhet.

Pasient- og pårørendeopplæring skal være integrert i behandlingen, tilpasses den enkeltes ståsted og behov, være kunnskapsbasert, evalueres, gis av kompetent helsepersonell og dokumenteres i pasientens journal. Opplæringen skal tilbys gjennom hele pasientforløpet, diagnostisering, oppstart av - og endringer i behandling, i hjemmesykehus, prehabilitering, digital hjemmeoppfølging, ved utskrivelse og andre overganger, samt når fysisk eller psykisk tilstand hos pasienten tilsier det.

I de ulike fasene av pasientforløpet vurderes hvem målgruppen for opplæring er, hvilke læreforutsetninger og behov pasient og pårørende har, målet med opplæringen, innhold i opplæringen, hensiktsmessige læringsaktiviteter, hvem som skal gi opplæringen og hvilke muligheter og begrensninger som kan påvirke opplæringen.

Se overordnet retningslinje for pasient- og pårørendeopplæring

Pasient- og pårørendeopplæring er i utvikling. Opplæringsarbeidet gis strategisk oppmerksomhet for å sikre at aktivitetene har høy kvalitet. Resultater av opplæringen får betydning for det kontinuerlige forbedringsarbeidet i helseforetakene og hensiktsmessig oppgavefordeling mellom spesialisthelsetjeneste og kommune. Ny læringsteknologi gir muligheter for nye læringsformer og metoder i pasient- og pårørendeopplæring.