Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring

Pasient- og pårørendeopplæring bidrar til økt pasientsikkerhet og kvalitet når opplæringen fører til helsekompetanse. Dette krever god helsekommunikasjon og brukermedvirkning.

Målene for den regionale delstrategien for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring i Helse Sør-Øst (2021) er å redusere risiko for pasientskader og redusere uønsket variasjon i tilbud og kvalitet på tjenestene. Delstrategien skal legges til grunn for utarbeidelse av lokale handlingsplaner i helseforetak og sykehus i regionen.

Et av satsningsområdene er å øke pasientens helsekompetanse, og det vises til tiltak innen pasient- og pårørendeopplæring, kommunikasjon og brukermedvirkning. To aktuelle tiltak er oppfølging av aktivitet innen pasient - og pårørendeopplæring og økning i bruken av digitale læringsformer til opplæring.

Les mer i Regional delstrategi for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring.

 

Pasient-, bruker og pårørendeopplæring er viktig for å styrke helsekompetansen slik at pasienter og pårørende kan lykkes med å mestre egen helsetilstand
Strategi for å øke helsekompetanse i befolkningen, 2020

Helsekompetanse er personers evne til å forstå, vurdere og anvende helseinformasjon for å kunne treffe kunnskapsbaserte beslutninger relatert til egen helse. Mange opplever det vanskelig å kritisk kunne vurdere helseinformasjon. Helsepersonell bør derfor undersøke hva personen har forstått og sitter igjen med av kunnskap.

Lav helsekompetanse er forbundet med dårligere helse og svakere oppfølging egen sykdom. Helserelatert informasjon bør derfor gjøres enkelt, være lett tilgjengelig og utformet på et nivå som gjør at pasienter og pårørende kan nyttiggjøre seg innholdet. Det kan være kunnskap og ferdigheter om legemiddelbruk, varselsymptomer og forebygging av sykdom.

Digital helsekompetanse påvirker pasientsikkerhet når pasienter og pårørende både skal finne, forstå, vurdere og anvende helseinformasjon digitalt, og følge opp sykdom ved bruk av digitale verktøy. Lav digital helsekompetanse kan føre til feil bruk av utstyr, misforståelser av anvisninger, feiltolkning av svar og feilregistrering ved selvrapportering i behandling og i hjemmeoppfølging.

Les mer:

Kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient er viktig for å stille diagnose, ta riktige beslutninger om behandling og planlegge hensiktsmessig oppfølging

(Rapport om befolkningens helsekompetanse del 1, 2021)

Helsepersonell har ansvar å sikre at pasienter og pårørende får nødvendig og tilpasset informasjon. Helsekommunikasjon handler om å legge til rette for at pasienter og pårørende kan beskrive og formidle hvordan de opplever egen helsesituasjon. Det innebærer å delta aktivt i dialog og beslutninger om diagnose, behandling og oppfølging, og anvende kunnskap for å fremme egen helse.

Helsekommunikasjon kan i tillegg til helserelaterte samtaler være skriftlig og billedlig informasjon eller digitalisert helsekommunikasjon gjennom lyd, bilde og film.

Pasienter glemmer mellom 40 og 80 prosent av informasjon fra helsepersonell. Omtrent halvparten av det de husker er feil, og mange har også problemer med å forstå informasjonen. Helsepersonell glemmer ofte å undersøke pasientenes forståelse. God kommunikasjon mellom helsepersonell, pasienter og pårørende kan øke kvalitet i behandling ved å sikre at opplæring tilpasses helsekompetansenivå, språk, gjensidig forståelse, og avdekke misforståelser.  

«I trygge hender 24/7/Pasientsikkerhetsprogrammet» viser til Teach Back som en kommunikasjonsmetode for å sikre gjensidig forståelse mellom pasienter, pårørende og helsepersonell. Det kan bidra til tryggere utskrivelser og hindre reinnleggelser.

Les mer:

Pasienter og brukeres erfaringer med helse- og omsorgstjenestene er en verdifull kilde til kunnskap i arbeidet med kvalitetsforbedring

(I trygge hender 24-7/Pasientsikkerhetsprogrammet)

Pasientens helsetjeneste stiller krav til brukermedvirkning. Pasienter og pårørende kan spille en viktig rolle i å forebygge og oppdage medisinske feil. De er ekspert på seg selv og ofte de eneste som er til stede under hele behandlingsforløpet. Å etterspørre både pasienter og pårørende «Hva er viktig for deg?» styrker brukerrollen og bidrar til likeverd og egenmestring.  Medvirkning gir både mer ansvar og kontroll over eget liv og øker tilfredshet. I tillegg øker sannsynligheten for bedre etterlevelse og utfall av behandling. 

I pasient- og pårørendeopplæring er brukermedvirkning både en verdi og en metode.
Erfarne brukere er med i planlegging og gjennomføring av gruppebasert pasient- og pårørendeopplæring, slik at helsetjenesten kan tilpasse behov for kunnskap. Brukere deltar i utvikling av skriftlig pasientinformasjon og læringsmetoder i forbedringsarbeid ved flere helseforetak.

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet har utviklet kontrete tiltak for brukermedvirkning. Brosjyren Bare spør! oppfordrer pasienter til å stille spørsmål og gi viktig informasjon i møte med helsepersonell.

Les mer: