Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring

Et viktig innsatsområde ved Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring er å samarbeide med helseforetakene om kompetanseheving innen helsekommunikasjon for helsepersonell.

Strategi for økt helsekompetanse i befolkningen viser til at pasient-, bruker og pårørendeopplæring er viktig for å styrke helsekompetansen slik at pasienter og pårørende kan lykkes med å mestre egen helsetilstand. Ulike former for pasientopplæring, kurs og veiledning er eksempler på tiltak som retter seg direkte mot brukere med den hensikt å øke pasientens helsekompetanse.

Lav helsekompetanse er forbundet med dårligere helse og svakere oppfølging av egen sykdom. Det kan handle om å sikre både kunnskap og ferdigheter som fremmer riktig legemiddelbruk, kunnskap om varselsymptomer og forebygging av sykdom. I tillegg er digital helsekompetanse viktig. Det handler om å kunne søke opp, finne, forstå, vurdere og anvende helseinformasjon fra elektroniske kilder samt å kunne bruke elektroniske verktøy i oppfølging av egen sykdom. Dette blir særskilt viktig når behandlingstiden i sykehus kortes ned, og mer av behandlingen foregår i hjemmet. 

Les mer:

Målene for den regionale delstrategien for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring i Helse Sør-Øst (2021) er å redusere risiko for pasientskader og redusere uønsket variasjon i tilbud og kvalitet på tjenestene. Delstrategien skal legges til grunn for utarbeidelse av lokale handlingsplaner i helseforetak og sykehus i regionen.

Et av satsningsområdene er å øke pasientens helsekompetanse, og det vises til tiltak innen pasient- og pårørendeopplæring, kommunikasjon og brukermedvirkning. To aktuelle tiltak er oppfølging av aktivitet innen pasient - og pårørendeopplæring og økning i bruken av digitale læringsformer til opplæring.

Les mer i Regional delstrategi for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring.

 

Kunnskapsrike pasienter er den beste garanti for sikring av kvalitet på helsetjenestene, fordi de både har vurderingskompetanse og kan formulere sine interesser og ønskemål for behandlingen 

(Ot.prp.nr.10,1998-99).

God kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter og pårørende kan bidra til å kvalitetssikre gjensidig forståelse og avdekke misforståelser samt at informasjon og opplæring blir bedre tilpasset den enkeltes helsekompetansenivå og språk.

Flere studier viser at pasienter glemmer mellom 40 og 80 prosent av informasjonen de får fra helsepersonell. Nesten halvparten av det de husker er feil, og mange har også problemer med å forstå informasjonen de får. Forskning viser at helsepersonell ofte glemmer å sjekke pasientenes forståelse i diskusjoner om avgjørelser (I trygge hender 24-7, Pasientsikkerhetsprogrammet. Helsedirektoratet).

I det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 er kommunikasjonsmetoden teach- back et virkemiddel for å sikre gjensidig forståelse som kan bidra til tryggere utskrivelser og hindre reinnleggelser, se tiltakspakken Trygg utskrivning.

Pasienter, brukere og pårørende kan spille en viktig rolle i å forebygge og oppdage medisinske feil. De er ekspert på seg selv og ofte de eneste som er til stede under hele behandlingsforløpet 

Pasienter og brukeres erfaringer med helse- og omsorgstjenestene er en verdifull kilde til kunnskap i arbeidet med kvalitetsforbedring. Helsedirektoratets arbeid I trygge hender 24-7/Pasientsikkerhetsprogrammet viser til at pasienter, brukere og pårørende kan spille en viktig rolle i å forebygge og oppdage medisinske feil. Pasienten er ekspert på seg selv og ofte de eneste som er til stede under hele behandlingsforløpet. 

I pasient- og pårørendeopplæring er brukermedvirkning både en verdi og en metode. Erfarne brukere er med i planlegging og gjennomføring av læringstilbud, slik at helsetjenesten har tilbud som treffer med pasienter og pårørendes behov for kunnskap. I flere helseforetak er brukere med i utvikling av skriftlig pasientinformasjon og i forbedringsarbeid med utvikling av nye læringsmetoder.

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet har utviklet kontrete tiltak for brukermedvirkning i møtet mellom helsepersonell og pasienter /brukere/pårørende. Det er laget informasjonsmateriell, blant annet brosjyren Bare spør! som oppfordrer pasienter til å stille spørsmål og gi viktig informasjon i møte med helsepersonell. Bare Spør kan integreres i helsetjenestens læringstilbud.