Referanser til Teach Back

Ressurssiden for Teach Back er et resultat av et samarbeid i Læringsnettverket for gode pasientforløp ved Sørlandet sykehus HF.

Listen over relevante artikler og ressurser er utarbeidet av Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i samarbeid med Seksjon for helseinformasjon ved Oslo universitetssykehus HF. 

Last ned denne listen med referanser i pdf-format

En del av artiklene ligger på databaser som ikke er tilgjengelige for allmenheten, men jobber du på sykehus, høyskole etc., vil det som regel gå bra. Hvis ikke har du jo biblioteket!

Medisinsk informasjon blir glemt umiddelbart
Kessels RD. Patients’ memory for medical information. J R Soc 2003:96:219-222
Fulltekst: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC539473/

 

Informasjon blir misforstått
Anderson J, Dodman S, Kopelman M, Fleming A. Patient information recall in a rheumatology clinic. Rheumatol. Rehabil. 1979;18:245–255.
Fulltekst: https://doi.org/10.1093/rheumatology/18.1.18


Det er lett å gå glipp av medisinsk informasjon
McCarthy DM et al. What did the doctor say? Health literacy and recall of medical instructions. Medical Care 2012:50:277-282
Fulltekst: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3305916/

 

Pasientene kan ikke redegjøre for risikoen knyttet til sin operasjon
Graham P. Type of consent does not influence patient recall of serious potential radiation toxicity of adjuvant breast radiotherapy. Australasian Radiology 2003:47:416.

Fulltekst: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1046/j.1440-1673.2003.01212.x


Krav om informasjon i lovverket 
Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven.) Kapittel 3. Rett til medvirkning og informasjon.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63#KAPITTEL_3


Pasientsentrert kommunikasjon – et spørsmål om pasientsikkerhet
The Joint Commission 2007.

Fulltekst: https://www.jointcommission.org/improving_americas_hospitals_the_joint_commissions_annual_report_on_quality_and_safety_-_2007/


Gjennom Teach Back får pasienter med diabetes bedre blodsukkerverdier
Schillinger D et al. Closing the loop. Arch Intern Med 2003:163:83-90. https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/214905


Teach Back forbedrer bruken av inhalator

Dantic DE. A critical review of the effectiveness of ”teach-back” technique in teaching COPD patients self-management using respiratory inhalers. Health Education Journal 2014:73:41-50.

Fulltekst http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0017896912469575


Teach Back er verdifullt for pasienter med diabetes
Negarandeh et al. Teach back and pictorial image educational strategies on knowledge about diabetes and medication/dietary adherence among low health literate patients with type 2 diabetes. Primary care Diabetes 2013:7:111-118

Fulltekst: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751991812002215?via%3Dihub


Teach Back er en effektiv metode når informasjon blir gitt pasienter med hjertesvikt
Esquivel et al. Teach-back is an effective strategy for educating older heart failure patients. Journal of Cardiac Failure 2011:17:103.

Fulltekst:  https://www.onlinejcf.com/article/S1071-9164(11)00598-7/fulltext

 

Teach Back reduserer antall reinnleggelser
Peter D et al. Reducing readmissions using teach-back: Enhancing patient and family education. Journal of Nursing Administration 2015:45:35-42.

Fulltekst:      https://journals.lww.com/jonajournal/fulltext/2015/01000/Reducing_Readmissions_Using_Teach_Back__Enhancing.8.aspx

 

Teach Back forbedrer prosessen med samtykke i forbindelse med operasjon
Miller MJ et al. Improving patient-provider communication for patients having surgery: patient perceptions of a revised health literacy-based consent process. J Patient Saf 2011:7:30-38.                                  Fulltekst: https://journals.lww.com/journalpatientsafety/fulltext/2011/03000/Improving_Patient_Provider_Communication_for.6.aspx

 

De fleste pasienter synes Teach Back er bra – dersom det introduseres rett
Samuels-Kalow M et al.”Like a dialogue”: teach-back in the emergency department. Patient Educ Couns 2016:99:549-554.

Fulltekst: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4808368/

 

Sykepleiere anser Teach Back som verdifullt i forbindelse med utskriving
Kornburger C et al. Using ”teach-back” to promote a safe transition from hospital to home: An evidence-based approach to improving the discharge process. Journal of Pediatric Nursing 2013:28:282-291.

Fulltekst: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S088259631200320X?via%3Dihub

Leger anvender  Teach Back i mindre utstrekning enn de selv tror
Howard T et al. Doctor talk: Physicians’ use of clear verbal communication. Journal of Health Communication 2013:18:991-1001.

Fulltekst: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10810730.2012.757398?scroll=top&needAccess=true

 

Leger anvender Teach Back bare med visse pasienter
Jager AJ, Wynia, MK. Who gets a teach-back? Patient-reported incidence of experiencing a teach-back. Journal of Health Communication 2012:17:294-302.

Fulltekst: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10810730.2012.712624?scroll=top&needAccess=true


Teach Back styrker pasientsentrert kommunikasjon
Badaczewski  A ,Bauman L. et al. Relationship between Teach-back and patient-centered communication in primary care pediatric encounters,Patient Education and Counseling,Volume 100, Issue 7,2017,Pages 1345-1352.

Fulltekst: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5466453/


Teach Back kan bedre helseinformasjonsforståelsen
Griffey R, Shin N. et al.The impact of teach-back on comprehension of discharge instructions and satisfaction among emergency patients with limited health literacy: A randomized, controlled study, Journal of Communication in Healthcare, 2015 8:1.

Fulltekst: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4659395/

Teach Back reduserer risikoen for reinnleggelser
Miller S, Lattanzio M, Cohen S. “Teach-back” from a patient’s perspective. Nursing. 2016;46:63–4. Fulltekst: https://journals.lww.com/nursing/fulltext/2016/02000/_Teach_back__from_a_patient_s_perspective.19.aspx

Teach Back bidrar til mestringstro og høy grad av tilfredshet
Ghoneim, A. Fathalla, A.A. A randomized control trial: Effects of teach back method on self-efficacy among mothers of children with congenital heart defects. Journal of Nursing Education and Practice. 2018. 8. 106.
Fulltekst: http://www.sciedupress.com/journal/index.php/jnep/article/view/12601

Teach Back har direkte innvirkning på pasientens egenbehandling
Mollazadeh F, Maslakpak M.H. The Effect of Teach-Back Training on Self Management in Kidney Transplant Recipients: A Clinical Trial. Int J Community Based Nurs Midwifery. 2018 Apr; 6(2): 146–155.

Fulltekst: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5845118/


Spennende og nyttig nettsted    The Health Literacy Place