EndoMestring

Ved Oslo universitetssykehus har det tverrfaglige samarbeidet er mellom gynekologisk avdeling og smerteklinikken utviklet et mestringskurs for pasienter med endometriose og kroniske smerteplager. Nå har avdelingen fått status som nasjonal kompetansetjeneste for endometriose.

Tverrfaglighet i gynekologisk avdeling

Kurset er kommet i stand etter en større kartlegging i pasientgruppen (Omtvedt, M, BMC, Womens Health, 2022). Her framkom det ønsker om bedre og tverrfaglig informasjon om sykdommen, involvering av pårørende samt behov for å møte andre i samme situasjon.

Kurset er utviklet av gynekologer Guri Majak og Marianne Omtvedt, Marianne er også sertifisert mental trener, og fysioterapeutene Mette Kaarbø og Liv Laukholm, psykolog Kenneth Lundgren. I tillegg har de hatt pasientmedvirkning hele veien. Endometrioseforeningen har både vært med i utviklingen av kurset, vært til stede på kurskveldene og bidratt i evaluering av kurset.

For å treffe pasientgruppa på best mulig måte, ble kurset testet gjennom tre piloter. Disse ble evaluert av den tverrfaglige gruppa, endometrioseforeningen, pasienter og pårørende.

Marianne Omtvedt

Guri Majak                                        Marianne Omtvedt

Etterlengtet kurs

Kurset  går over to dager og foregår på kveldstid, slik at pasienter i arbeid også får mulighet til å delta. Pårørende er også invitert til å delta på kurset. Fagpersoner gir informasjon om selve sykdommen og praktiske tips til å mestre smerte, stress og kronisk sykdom. I tillegg legges det opp til at pasienter og pårørende selv kan få dele erfaringer om utfordringer og dele tips til gode måter å takle sykdommen på. 

Hensikten med kurset er å bidra til økt kunnskap hos pasienter og pårørende, og et større utvalg av mestringsstrategier og tilnærming til kronisk smerte. Dette vil kunne gi mindre behov for helsehjelp for pasientene, og også være ressursbesparende for sykehuset. I tillegg er målet å gi pasientene økt funksjon i hverdagen, og en noe større evne til å leve godt med en kronisk sykdom. 

Målet er å gi pasientene mestringsstrategier, mulighet for å utveksle erfaringer og bedre kunnskap om egen sykdom. 

Informasjon om endometriose er etterlengtet hos pasientgruppa, og kurset fylles raskt opp. Personell fra andre helseregioner har vist interesse for kurset, med ønske om å sende pasienter dit, eller selv implementere et slikt kurs i sin region. Når avdelingen i løpet av 2024 blir en nasjonal kompetansetjeneste,  ønsker de å arbeide videre med å spre kunnskapen, og også lage noe digitalisert materiale til pasienter som bor langt unna eller ikke har helse til å delta fysisk på et slikt kurs.