Helsedirektoratet

Kartlegging av lærings- og mestringstjenesten

Rapport fra Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene

Helse- og omsorgsdepartementet ga i 2019 de regionale helseforetakene i oppdrag å utføre en gjennomgang og revisjon av lærings- og mestringstjenestene i spesialisthelsetjenesten. Samtidig fikk Helsedirektoratet i oppdrag å gjennomføre en gjennomgang av oppgavedeling og samhandling mellom lærings- og mestringstjenestene i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Det er nå gjennomført et forprosjekt og rapporten fra denne er klar.

Kartleggingen

De regionale helseforetakene engasjerte Deloitte til å gjennomføre en spørreundersøkelse i spesialisthelsetjenesten om lærings- og mestringstjenestene. Kartleggingen omfattet landets helseforetak og de private ideelle sykehusene med opptaksområder. I spesialisthelsetjenestens forprosjekt er kartleggingen til Deloitte og informasjon fra lokale og regionale utviklingsplaner, diverse dokumentgjennomgang av offentlige utredninger, stortingsmeldinger og veiledere, lagt til grunn for hovedfunnene og anbefalingene.

Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst har deltatt i en ressursgruppe for kartleggingen. Den bestod av lærings- og mestringstjenestene i helseforetakene, nasjonale og regionale kompetansemiljøer i læring og mestring, Helsedirektoratet og brukerrepresentanter.

De regionale helseforetakene har i samråd med Helsedirektoratet utarbeidet en rapport med sammenstilte anbefalinger. Rapporten foreslår tiltak innenfor disse forbedringsområdene:

 1. Sikre likeverdig tilgang på lærings- og mestringstilbud av god kvalitet
 2. Pasient- og pårørendeopplæring i aktuelle pasientforløp
 3. Strategisk styring, ledelse og finansiering
 4. Følge med på utvikling i tjenesten
 5. Evaluering og forskning
 6. Oppgavedeling og samhandling mellom tjenester og nivå
 7. Ny teknologi og nye arbeidsmåter
 8. Lærings- og mestringstilbud tilbud til den samiske befolkningen

Les rapporten:

Bidrag til kartleggingen

Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst har bidratt til forprosjektet i spesialisthelsetjenesten med et notat om begreper og tilbud i pasient- og pårørendeopplæring, pasientforløp, koding og helsekompetanse til befolkningen for øvrig.

I bestillingen forutsatte Helse Sør-Øst RHF at bidragene bygger på relevant lovverk, Nasjonal helse- og sykehusplan, Nasjonal strategi for å øke helsekompetansen i befolkningen, Helsedirektoratets veileder for habilitering, rehabilitering og koordinerende enhet, forskning/fagrapporter fra Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse og eventuelle relevante funn fra Deloittes undersøkelse. Det ble også forutsatt at Regional kompetansetjenestefor pasient- og pårørendeopplæring gjennomgikk helseforetakenes utviklingsplaner.

Kompetansetjenesten leverte notat til Helse Sør-Øst RHF 30. september 2020.

Notatet har fire deler:

 • Begreper og tilbud
 • Pakkeforløp
 • Koding
 • Økt helsekompetanse til befolkningen

Les mer: Leveranse fra Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring

Deler av notatet bygger på et innsiktsdokument utarbeidet i et samarbeid mellom Oslo Universitetssykehus, Sørlandet sykehus og Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst. Dokumentet anbefaler at det jobbes videre med å

 • styrke kunnskapsgrunnlaget for pasient- og pårørendeopplæring
 • utvikle et felles begrepsapparat for pasient- og pårørendeopplæring tilpasset pasientens helsetjeneste
 • tydeliggjøre nasjonale føringer for pasient- og pårørendeopplæring

Les mer Innsiktsdokument Pasient- og pårørendeopplæring og relaterte begreper

 

Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst har også involvert ledernettverk for pasient- og pårørendeopplæring underveis i prosessen slik at lederne har kunnet melde tilbake til regional prosjektleder i en dialog om forståelse av funn og observasjoner.