Stor variasjon i opplæring av pasienter og pårørende

Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene har sammen levert rapport om utfordringer og forbedringsområder

Helse- og omsorgsdepartementet ga i 2019 de regionale helseforetakene i oppdrag å utføre en gjennomgang og revisjon av lærings- og mestringstjenestene i spesialisthelsetjenesten. Samtidig fikk Helsedirektoratet i oppdrag å gjennomføre en gjennomgang av oppgavedeling og samhandling mellom lærings- og mestringstjenestene i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Det er gjennomført et forprosjekt og rapporten fra denne er klar.

- Vi er veldig glad for at denne kartleggingen er foretatt, sier Tore Neset, leder for Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst. Rapporten gir et godt kunnskapsgrunnlag for utvikling av tjenestene. Både funn og anbefalinger for videre arbeid samsvarer godt med vår forståelse av situasjonen, sier han. Vi ser fram til oppfølgingen og håper å kunne bidra på mange av forbedringsområdene.

Kartleggingen

De regionale helseforetakene engasjerte Deloitte til å gjennomføre en spørreundersøkelse i spesialisthelsetjenesten om lærings- og mestringstjenestene. Kartleggingen omfattet landets helseforetak og de private ideelle sykehusene med opptaksområder. I spesialisthelsetjenestens forprosjekt er kartleggingen til Deloitte og informasjon fra lokale og regionale utviklingsplaner, diverse dokumentgjennomgang av offentlige utredninger, stortingsmeldinger og veiledere, lagt til grunn for hovedfunnene og anbefalingene.

De regionale helseforetakene har i samråd med Helsedirektoratet utarbeidet en rapport med sammenstilte anbefalinger. Rapporten foreslår tiltak innenfor disse forbedringsområdene:

 1. Sikre likeverdig tilgang på lærings- og mestringstilbud av god kvalitet
 2. Pasient- og pårørendeopplæring i aktuelle pasientforløp
 3. Strategisk styring, ledelse og finansiering
 4. Følge med på utvikling i tjenesten
 5. Evaluering og forskning
 6. Oppgavedeling og samhandling mellom tjenester og nivå
 7. Ny teknologi og nye arbeidsmåter
 8. Lærings- og mestringstilbud tilbud til den samiske befolkningen

Bidrag til kartleggingen

Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst har bidratt til forprosjektet i spesialisthelsetjenesten med et notat om begreper og tilbud i pasient- og pårørendeopplæring, pasientforløp, koding og helsekompetanse til befolkningen for øvrig.

Kompetansetjenesten leverte notat til Helse Sør-Øst RHF 30. september 2020.

Notatet har fire deler:

 • Begreper og tilbud
 • Pakkeforløp
 • Koding
 • Økt helsekompetanse til befolkningen

Leveranse fra Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring kan du se i denne rapporten: Begreper, tilbud, pakkeforløp,koding og økt helsekompetanse til befolkningen

Deler av notatet bygger på et innsiktsdokument utarbeidet i et samarbeid mellom Oslo Universitetssykehus, Sørlandet sykehus og Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst. Dokumentet anbefaler at det jobbes videre med å

 • styrke kunnskapsgrunnlaget for pasient- og pårørendeopplæring
 • utvikle et felles begrepsapparat for pasient- og pårørendeopplæring tilpasset pasientens helsetjeneste
 • tydeliggjøre nasjonale føringer for pasient- og pårørendeopplæring

Les mer i vårt innsiktsdokument Pasient- og pårørendeopplæring og relaterte begreper

Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst har også involvert ledernettverk for pasient- og pårørendeopplæring underveis i prosessen slik at lederne har kunnet melde tilbake til regional prosjektleder i en dialog om forståelse av funn og observasjoner.

Pårørende - trenger vi en egen strategi?

25 mars 2021 || Anette Strømsbo Gjørv

- Det er veldig viktig at pårørende sees som en ressurs, sier Torill Knutsen Øy. Det kan faktisk handle om liv og død for pasienten. 

Mannen min og jeg fikk tilbud om opplæring - kan anbefales!

07 februar 2021

- Dette kurset ble så viktig for meg, og veldig flott å kunne ta kurset sammen med mannen min, forteller Liv. - Vi tilbyr kurs til pasienter og pårørende, det er en naturlig del av behandlingen hos oss, sier øyelege Anne Linn Vatne Jacobsen.