5 råd fra praksis

  1. Legg til rette for kursevaluering både muntlig og digitalt i kurset
  2. Gjennomfør et evalueringsmøte etter kurset med de som var involvert i planleggingen
  3. Undersøk med ditt helseforetak muligheter for sikker dialog om kursevaluering og kursmateriell
  4. Bruk erfaringer fra opplæring inn i forbedringsarbeidet
  5. Vurder behov for oppfølging etter kurset
 1. Legg til rette for kursevaluering både muntlig og digitalt i kurset

  Verktøy som Mentimeter eller chat kan brukes til evaluering underveis i kurset

  Du finner mer informasjon om disse verktøyene på siden Form og innhold

 2. Gjennomfør et evalueringsmøte etter kurset med de som var involvert i planleggingen

  Diskuter både pedagogisk, faglig og teknisk innhold og gjennomføring
  Sett av tid i evalueringen til dialog om hvordan dere har samarbeidet om oppgave- og ansvarsdeling

 3. Undersøk med ditt helseforetak muligheter for sikker dialog om kursevaluering og kursmateriell

  Hva er godkjent verktøy og plattform for digital kommunikasjon med pasienter og pårørende om kursevaluering?
  Noen Helseforetak legger kursmateriell som brosjyre og presentasjoner sammen med kursbeskrivelsen på helseforetakets nettside. Vær nøye med å bruke bilder som er godkjent for deling

  Les mer om bilder og illustrasjoner på siden om form og innhold

 4. Bruk erfaringer fra opplæring inn i forbedringsarbeid

  Ta erfaringer fra opplæringen inn i arbeid med utvikling av nye kurs og i kvalitetsarbeid.
  Demings sirkel er en god modell å bruke i praktisk forbedringsarbeid (1. Forbedre; 2. Planlegge; 3. Utføre; 4. Evaluere og 5. Følge opp).

 5. Vurder behov for oppfølging etter kurset

  Er det aktuelt å invitere til et oppfølgingsmøte en tid etter kurset? hva har deltakerne lært, har de noen spørsmål en tid etter? 

Digital kursevaluering

Kursevaluering er viktig i det kontinuerlige arbeidet med kvalitetssikring og forbedring. Sett av tid til å diskutere hva dere har lykkes med, hva dere har lært og hva det er lurt å justere eller forbedre til neste gang. 

Pasientopplæringsaktiviteter har høy kvalitet og resultatene fra opplæringen får betydning for det kontinuerlige forbedringsarbeidet 

Strategi for økt helsekompetanse i befolkningen, 2021-2023, Helse- og omsorgsdepartementet

Det er ulike verktøy for digital kursevaluering som brukes ved de ulike helseforetakene og helseregionene. Noen sender en lenke på sms, hvor de må logge inn med bankId for å svare, andre sender en unik lenke som er tilgjengelig i 24 timer. Det er viktig å ikke kommunisere med pasienter og pårørende på epost, og at kursevaluering ivaretas med hensyn til personvern. 

Les mer: Spørsmålsbank – for kursevaluering - mestring.no

Koding av digital pasient- og pårørendeopplæring

Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring har i samarbeid med Oslo universitetssykehus forespurt Helsedirektoratet om presiseringer vedrørende koding av digital pasient- og pårørendeoppæring.

Kodes som «videokonsultasjon»

Helsedirektoratet anbefaler at pasientopplæring per video registreres med kontakttype 6 "videokonsultasjon" i stedet for kontakttype 13 «opplæring». Koding med prosedyrekoden WPCK00 Lærings- og mestringsaktivitet og særkoden A0099 Grupperettet pasientopplæring gjør det mulig å identifisere aktiviteten som opplæring.  

Dette er en midlertidig løsning, og det arbeides videre med dette i Helsedirektoratet.

ISF-regelverket kapittel 6.13 og 5.24

Kriteriene for refusjon i ISF-regelverket kapittel 6.13 er gjeldende også for opplæring per video.
Programmet må strekke seg over minimum 5 undervisningstimer. En undervisningstime kan være 45 minutter.

Dersom en i løpet av programmet har øvelser eller annen oppfølging som senere følges opp av helsepersonell, kan dette anses som en del av programmet. For både fysiske frammøter og digital opplæring, kan det være snakk om individuelle oppgaver underveis i programmet (for eksempel konkrete øvelser, tester eller refleksjonsoppgaver). Det ligger til grunn for løsningen at tjenester fra spesialisthelsetjenesten aktivt skal bidra inn i pasientopplæringen sammen med pasient/pårørende for en bedre mestring av sykdommen. En kort introduksjon og mange oppgaver på egen hånd vil ikke være innenfor rammen av et slikt pasientopplæringsprogram.

I følge ISF-regelverket kapittel 5.24 Videokonsultasjoner foreligger en videokonsultasjon når følgende vilkår er oppfylt:

 1. a) det er benyttet videokonferanseutstyr slik at det er mulig for pasient og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten å se hverandre gjennom videooverføring
 2. b) kommunikasjonen finner sted i sanntid (direkte forbindelse)
 3. c) videokonferansen gjør det mulig å kommunisere med helsepersonell på annet fysisk sted enn der pasienten befinner seg
 4. d) hovedformålet er gjennomføring av konsultasjon, undersøkelse eller behandling for å kompensere for fysisk avstand.

Det forutsettes at det videokonferanseutstyret som benyttes tilfredsstiller kravene til sikkerhetsnivå, jf. Norm for informasjonssikkerhet.

Videokonsultasjoner rapporteres slik:

 • Kontakten rapporteres som en direkte kontakt med kodeverdi 6 – "Videokonsultasjon" fra kodeverket for kontakttype (OID=8432)
 • Kontakten fra den virksomhet der helsepersonell i spesialisthelsetjenesten gjennomfører videokonferanse med pasienten (der pasienten ikke er) skal rapporteres med attributtet Sted for aktivitet innen NPR-meldingselementet Kontakt med kodeverdi 3 «Telemedisinsk behandling (der behandler er)».
 • Medisinsk koding og øvrig aktivitetsregistrering i tilknytning til kontakten skal forøvrig gjøres på samme måte som om det var tale om en ordinær poliklinisk kontakt. Dette innbefatter medisinsk koding av mindre prosedyrer som utføres av personell i fysisk kontakt med pasienten, men som forutsetter behandlers telemedisinske medvirkning
 • Rapportering av aktiviteten fra det stedet pasienten befinner seg skal finne sted fra den virksomhet i spesialisthelsetjenesten som har pasienten hos seg. Dersom pasienten befinner seg hjemme, hos fastlege eller annen kommunal instans, eller på annet sted utenfor spesialisthelsetjenesten, rapporteres dette ikke til NPR som egen kontakt i tillegg. Kontakter i spesialisthelsetjenesten med pasienten til stede, og med samtidig videokonsultasjon med annen del av spesialisthelsetjenesten, rapporteres med Sted for aktivitet = 6 «Telemedisinsk behandling (der pasienten er)»

Telefonkonsultasjoner (lyd i sanntid, men uten video) regnes ikke som videokonsultasjoner. Her gjelder egne regler, se kapittel 6.22 og 7.10 . Det finnes også ulike andre registreringsmåter for telemedisinsk oppfølging som ikke er videokonsultasjoner. For registreringsregler her vises til andre kapittel i dette regelverket.

Les mer:

Dokumentasjon i journal

Deltagelse på kurs til pasienter og pårørende skal dokumenteres i journal på lik linje med annen behandling. Dette gjelder også digitale kurs og videoveiledning.

Les mer: Forankring og ledelse (rkppo.no)