Om denne ressurssiden

Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst har i samarbeid med helseforetak i regionen utviklet en ressursside om digital pasient- og pårørendeopplæring.

Vi ønsker at ressurssiden kan være til hjelp for helsepersonell som skal planlegge, gjennomføre og evaluere pasient- og pårørendeopplæring i digitale løsninger

Bakgrunn

Regional delstrategi for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring, Helse Sør-Øst, peker på at bruken av digitale læringsformer til opplæring av pasienter og pårørende skal økes. 1)

Pasient- bruker- og pårørendeopplæring er viktig for å styrke helsekompetansen. Helsetjenesten bør i større grad ta i bruk ny teknologi og nye læringsformer 2)

Pandemien har forsterket behovet for kunnskap om hvordan dette kan gjøres i praksis da mange fysiske pasientkurs ble avlyst.

Helsepersonell har både vært kreative og hatt mot til å prøve nye læringsformer for å kunne tilby opplæring til pasienter og pårørende digitalt. Flere har etterlyst en praktisk pedagogisk veileder for fagpersoner i spesialisthelsetjenesten som skal utvikle digitale opplæringstilbud for pasienter og pårørende. 

1) Regional delstrategi for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring, Helse Sør-Øst 2021-2023
2) Strategi for økt helsekompetanse til befolkningen, Helse- og omsorgsdepartementet

Målgrupper

 • Helsepersonell/ fagpersoner og erfarne brukere som arbeider med digital opplæring for pasienter og pårørende i Helse Sør-Øst
 • Helseforetak og ledere i Helse Sør-Øst

 Hvorfor

 • Bidra til økt bruk av digitale læringsformer i pasient- og pårørendeopplæring
 • Bidra til å motivere og støtte fagpersoner i å ta i bruk nye arbeidsformer
 • Dele erfaringsbasert kunnskap


Om arbeidet

Arbeidet med en ressursside startet opp i Ledernettverket for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst  i oktober 2020. Det ble etablert en regional arbeidsgruppe i desember 2020, og arbeidet med innhold og form startet i februar 2021 etter at nettsiden rkppo.no ble publisert i februar. Ledernettverket har bidratt med innspill og behov underveis. 

Da pandemien kom og de fysiske kursene til pasienter og pårørende ble avlyst, var lærings- og mestringssenteret i Stavanger, Helse Vest, tidlig ute med å tilby digital pasient- og pårørendeopplæring. Kari Fredriksen har delt erfaringer og vært en inspirasjon i arbeidet med å utvikle ressurssiden.

Ledere ved ulike helseforetak, ansatte i klinikk og i lærings- og mestringssentra har gitt høringsinnspill før publisering.

Vi vil jobbe for at ressursen skal være brukervennlig og oppdatert, og at vi sammen kan legge til innhold etter hvert som vi tilegner oss ny kunnskap

Arbeidsgruppen

Det ble nedsatt en arbeidsgruppe med ressurspersoner fra helseforetak i regionen. De har bidratt med kunnskapsdeling, stort engasjement og ønske om å ta i bruk nye samarbeidsformer. Det er innhentet erfaringer og ressurser fra ulike helseforetak, og det er etablert en egen side med innlogging til felles arbeid på Min Side på rkppo.no.

Førende kriterier i arbeidet, innhold og form er å bidra med erfaringsdeling, motivere og støtte helsepersonell i arbeidet med digital pasient- og pårørendeopplæring, og at arbeidet er integrert i oppgaver i helsetjenesten som koding og journalføring.

Arbeidsgruppen har selvsagt hatt digitale arbeidsmøter. Dette møtet er i Whereby.

Arbeidsgruppen som har utviklet ressurssiden er

 • Anette Eie, (Prosjekt- og prosessleder), Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring
 • Anette Strømsbo Gjørv, Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring 
 • Anne-Cathrine Berg, Vestre Viken 
 • Alison Eriksen, Sykehuset Vestfold 
 • Absera Teshome Koricho, Oslo Universitetssykehus 
 • Helene Morvik, Sørlandet Sykehus

Kontakt oss
Har du innspill til ressurssidene og erfaringer du vil dele? Vi vil gjerne høre fra deg.
Send oss en e-post  rk.ppo@sshf.no