Bli kjent med foredragsholderne

Hildegunn Edløy Holstvoll
Hildegunn Edløy Holstvoll

Hildegunn Edløy Holstvoll 

er spesialrådgiver ved Kompetanseenhet for pasient, og pårørendeopplæring, Sørlandet sykehus 

Det viktigste for meg med pasient- og pårørendeopplæring er å bidra til at pasienter og pårørende kan ta de beste valgene for seg  i livene sine. Å styrke pasienten, empowerment, ved å dele kunnskap og være en støttespiller. Det er også viktig for meg å spre kunnskap om gode måter å kommunisere på og nyttige samtaleverktøy som helsepersonell kan ta i bruk i pasientmøtet.
Ingun Benno Petterson
Ingun Benno Petterson

Ingun Benno Petterson

er spesialrådgiver ved Kompetanseenhet for pasient, og pårørendeopplæring, Sørlandet sykehus 

Det viktigste for meg med pasient- og pårørendeopplæring er at både pasienter og pårørende får tilstrekkelig og tilpasset informasjon og opplæring på en måte som gjør at de kan medvirke og håndtere egen helse og styrke sin helsekompetanse. Derfor er jeg engasjert i at helse- og sosialfaglig personell og ledere har kompetanse, gode systemer, verktøy og støtte til å arbeide med pasient- og pårørendeopplæring.  
Christine Råheim Borge
Christine Råheim Borge

Christine Råheim Borge

er seniorforsker og førsteamanuensis, Pasientsikkerhet og forskningsavdelingen, Lovisenberg Diakonale Sykehus og Masterstudiet ved avdeling for tverrfaglig helsevitenskap, Universitet i Oslo UiO og Masterstudiet ved Lovisenberg Diakonale Høgskole

Det viktigste for meg med pasient- og pårørendeopplæring er å bidra til forsknings- og fagutviklingsprosjekter som kan hjelpe den enkelte til helsekompetanse slik at de kan mestre, oppleve livskvalitet og ta vare på egen helse på best mulig måte. Jeg ønsker at pasient- og pårørendeopplæring skal gjennomføres i et samarbeid mellom bruker og tverrfaglig helsepersonell slik at en møter de faktiske behov den enkelte har. Videre at det må legges til rette for flere løsninger i å gjennomføre pasient og pårørendeopplæring på slik at det er mulig å tilpasses den individuelle bruker.
Hanne Søberg Finbråten
Hanne Søberg Finbråten

Hanne Søberg Finbråten

er førsteamanuensis, Høgskolen i Innlandet

Det viktigste for meg med pasient- og pårørendeopplæring er at den er personsentrert, ved at innholdet og formidlingsmåten er tilpasset den enkeltes helsekompetanse. Pasient- og pårørendeopplæring bør ha som mål å styrke den enkeltes helsekompetanse og legge til rette for at den enkelte skal kunne håndtere helsesituasjonen i hverdagen.  
Anette Eie
Anette Eie

Anette Eie

er spesialrådgiver ved Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring, RK PPO i Helse Sør-Øst.

Det viktigste for meg med pasient- og pårørendeopplæring er at både pasienter og pårørende får tilstrekkelig og tilpasset informasjon og opplæring på en måte som gjør at de kan medvirke og håndtere egen helse og styrke sin helsekompetanse. Derfor er jeg engasjert i at helse- og sosialfaglig personell og ledere har kompetanse, gode systemer, verktøy og støtte til å arbeide med pasient- og pårørendeopplæring.  
Ingrid Hyldmo
Ingrid Hyldmo

Ingrid Hyldmo

er psykologspesialist, enhet for psykiske helsetjenester i somatikken, Diakonhjemmet sykehus 

Det viktigste for meg med pasient- og pårørendeopplæring er at vi som helsepersonell klarer å kommunisere med pasienter og pårørende på en måte som ivaretar både relasjon og gir de relevant og tilpasset kunnskap. Å trene på hvordan vi bruker empati, strukturerer samtaler og utforsker pasient og pårørendes forståelse og forventning er viktige elementer i dette. Jeg er opptatt av at vi må ha et bevisst forhold til våre kommunikasjonsferdigheter på samme måte som vi er bevisst på våre fagkunnskaper. 
Anne Lise Kristiansen
Anne Lise Kristiansen

Anne Lise Kristiansen

er avdelingssjef ved Brukerstyring og brukermedvirning, Vestre Viken

Det viktigste for meg med pasient- og pårørendeopplæring er tilgjengelighet, prioritering av tilbud, likeverdige helsetjenester, utvikling av tilbudet - digitale tjenester og evaluering. 
Andreas Moan
Andreas Moan

Andreas Moan 

er lege og prosjektdirektør i Helse Sør-Øst RHF

Det viktigste for meg med pasient- og pårørendeopplæring er gleden ved å dele kunnskap – da blir alle bedre
Lilli-Ann Stensdal
Lilli-Ann Stensdal

Lilli-Ann Stensdal

er brukerrepresentant fra Regionalt brukerutvalg HSØ

Det viktigste for meg med pasient- og pårørendeopplæring (PPO) er at en får innsikt i sykdommen slik at en kan mestre sitt eget liv på best mulig måte. Gruppebaserte PPO-tilbud gir mulighet for viktig erfaringsutveksling mellom de som opplever noen av de samme utfordringene.   
Berit Seljelid
Berit Seljelid

Berit Seljelid

er sykepleier, pedagog og spesialrådgiver i pasient- og pårørendeopplæring ved Oslo Universitetssykehus.

Hun  venter for tiden på å få disputere for ph.d.-graden med en avhandling som omhandler utvikling og bruk av en digital kommunikasjonsløsning for pasienter med kronisk sykdom. Samvalg er sentralt i avhandlingen. 

Det viktigste for meg med pasient og pårørendeopplæring er fokus på å styrke den kliniske kommunikasjonen. Dette er viktig for å kunne fremme helsekompetanse hos pasienter og pårørende, slik at de kan håndtere sykdom og helseutfordringer, samt gi støtte til endring av livsstil. Kommunikasjon er også viktig for relasjonsarbeid mellom pasienter og helsepersonell. Det er godt dokumentert at gode relasjoner har betydning for læring, mestring og gode behandlingsresultater.  

 

Anne Therese Tveter
Anne Therese Tveter

Anne Therese Tveter

er professor/seniorforsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering, Diakonhjemmet sykehus

Det viktigste for meg med pasient- og pårørendeopplæring er at pasienter skal få den informasjonen som er nødvendig for å kunne mestre sin sykdom og at man skal oppnå bedre samvalg i behandlingsbeslutninger. 
Ellida Grøsle Henriksen
Ellida Grøsle Henriksen

Ellida Grøsle Henriksen 

er spesialrådgiver ved Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring, RK PPO i Helse Sør-Øst

Det viktigste for meg med pasient- og pårørendeopplæring (PPO) er at alle pasienter og pårørende har noe som er særlig viktig for dem i deres liv. Derfor mener jeg, at å tilpasse informasjon til den enkelte er viktig uansett om opplæringen skjer individuelt, i grupper eller i digital form. 
Disse kan du møte i panelsamtalen
Astrid Wahl er med i panelsamtalen
Astrid Wahl er med i panelsamtalen

Astrid Klopstad Wahl

er professor og seniorforsker ved Universitetet i Oslo, Institutt for helse og samfunn, Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap og OUS, Avdeling for transplantasjonsmedisin. 

Det viktigste for meg med pasient- og pårørendeopplæring er at denne må være forankret og kjent i organisasjonen på en systematisk måte. Det at helsepersonell er sensitive for pasienten og pårørendes behov for kunnskap og at helsepersonell har verktøy i opplæringen for hvordan kunnskap kan gjøres virksom og meningsfull for den enkelte.

 

Tone Ikdahl blir med i panelsamtalen.
Tone Ikdahl blir med i panelsamtalen.

Tone Ikdahl

er administrerende direktør, dr. med., ved Lovisenberg Diakonale Sykehus

- Det viktigste for meg med pasient- og pårørendeopplæring er å gi pasienter og pårørende mulighet til å mestre livssituasjon og helseutfordringer.
Tone Magna Torgersen
Tone Magna Torgersen

Tone Magna Torgersen 

er fagleder ved Kompetanse og utdanning, Sykehuset Innlandet

Det viktigste for meg med pasient- og pårørendeopplæring er at god pasient- og pårørendeopplæring fremmer helsekompetanse, som igjen fremmer etterlevelse av behandling. Ellers er pårørende ofte blitt forsømt, og vi trenger deres innsats. For at de skal kunne gjøre en hensiktsmessig innsats, er det nødvendig med god opplæring. Hvis pårørende vet hvordan de kan bidra, vil de også slippe å prøve og feile like mye, og det vil være til både pasientens, pårørendes og helsetjenestenes beste. PPO skal være tilpasset den enkelte. 
Sandra Scott Nicolaysen blir med i panelsamtalen.
Sandra Scott Nicolaysen blir med i panelsamtalen.

Sandra Scott Nicolaysen

er medlem i sentralt brukerutvalg, representant inn i Ungdomsrådet og sitter i brukerrådet i Barne- og Ungdomsklinikken

Det viktigste for meg med pasient- og pårørendeopplæring er at opplæringen er slik at pasientene og pårørende uavhengig alder opplever at de har nytte av det. Videre er det viktig at det er tilpasset for de ulike brukergruppene både med tanke på alder, diagnose/lidelse, etnisitet etc. Jeg ønsker at pasient- og pårørendeopplæringen skal bidra til at det blir økt helsekompetanse hos pasienten som kan bidra til at samvalg skjer i møte med helsepersonell. Og jeg gleder meg til at pasient- og pårørendeopplæringen i helseforetakene blir digitalisert
Susanne Miriam Sørensen Hernes leder panelsamtalen
Susanne Miriam Sørensen Hernes leder panelsamtalen

Susanne Sørensen Hernes

er fagdirektør, lege og forsker ved Sørlandet sykehus 

Det viktigste for meg med pasient- og pårørendeopplæring er å gjøre pasientene i stand til å ta gode valg på egne vegne og håndtere egen sykdom.