Klinisk kommunikasjon

Det er en stor fordel for både pasient og fagperson at dialogen i pasientmøtet har en klar struktur.

Disse 6 modellene kjennetegnes ved at de

  • har en tydelig hensikt
  • benytter en struktur til et bestemt formål i en kontekst
  • viser til ulike oppgaver som skal utføres
  • bygger på elementære ferdigheter i kommunikasjon
  • peker på hvordan enkle og sammensatte kommunikasjonsferdigheter brukes for å lede dialogen slik at formålene nås

Hensikt:

Gjennomføre god og effektiv medisinsk kommunikasjon med pasienter.

Prinsippene i fire gode vaner er allmenne og kan brukes i ethvert lege-pasient møte, men sammenhengen avgjør i hvor stor grad de ulike delene passer.

Åpne pdf  Fire gode vaner  som viser strukturen og hvilke elementer modellen består av.


Ressurser

Hensikt:
Gir en struktur for helsepersonell og pasient som sammen skal vurdere mulige og tilgjengelige alternativer knyttet til utredning, behandling og oppfølging. Hensikten er å gi kunnskapsbasert informasjon, få frem pasientens verdier og preferanser og gjennom dette hjelpe pasienten til å ta informerte valg


Ressurser

Les mer om kompetanseheving i Klar for samvalg på samvalg.no

Hensikt:

Relasjons- og motivasjonsbygging for å oppnå positiv endring i atferd. Motiverende intervju er spesielt designet med tanke på å utforske og forløse ambivalens gjennom strategisk bruk av kommunikasjonsferdigheter for å bygge opp indre motivasjon for endring.

Åpne pdf  Motiverende intervju som viser struktur og hvilke elementer modellen består av.

Temaside om motiverende intervju med læringsressurser, Helsedirektoratet


Ressurser

  • Barth, T., Børtveit, T., Prescott, P. (2013). Motiverende Intervju. Samtaler om endring. Oslo: Gyldendal akademisk.
  • Prescott, P., Børtveit, T. (2004). Helse og atferdsendring. Oslo: Gyldendal akademisk.
  • Barth, T., Børtveit, T., Prescott, P. (2001). Endringsfokusert rådgivning. Oslo: Gyldendal akademisk.
  • Bart, T. (2014) 

Motivational Interviewing Network of Trainers

Motivational Interviewing Network of Trainers, Nordic

Hensikt: 
Samtale som skal stimulere til endring, vekst og utvikling. Deltakeren skal selv komme fram til nye ideer, oppdagelser eller ny forståelse av virkeligheten.
Deltaker skal føle seg møtt, sett og hørt, få en opplevelse av mestring og evne til å hjelpe seg selv.

Åpne pdf  Empatisk kommunikasjon, viser struktur og hvilke elementer den består av.


Ressurser empatisk kommunikasjon

Hensikt
Gi struktur til pasientsentrert konsultasjon, der BIO står for B for begynnelse, I for informere og O for oppsummere. Den inneholder grunnleggende prinsipper for informasjonsinnhenting og hvordan man kan involvere pasienten i behandlingen. Modellen skiller på ferdigheter som har fokus på tilstanden vs personen.

Åpne pdf av BIO-modellen , viser struktur og hvilke elementer den består av.


Ressurser:

Se Universitetet i Oslo sin egen kursportal for BIO-modellen

Gulbrandsen, Pål. & Finset, Arnstein. (2014). Skreddersydde samtaler. En veileder i medisinsk kommunikasjon. [Oslo]: Gyldendal Norsk Forlag AS.

Hensikt? eller om?
Modellen er et praktisk læringsverktøy for legers kliniske kommunikasjon. Modellen viser hvordan bygge struktur og flyt i konsultasjonssamtalen, og utdyper hvilke oppgaver og kommunikasjonsferdigheter som er i spill.

Hensikt:
Hjelp til leger for å få flyt i konsultasjonssamtalen og gi bevissthet om hvilke kommunikasjonsferdigheter som er i spill.

Åpne pdf  Calgary Cambridge som viser  struktur og hvilke elementer den består av.


Ressurser

http://www.skillscascade.com/handouts/CalgaryCambridgeGuide.pdf

http://www.gp-training.net/training/communication_skills/calgary/framwork/framework.htm

http://www.gp-training.net/training/communication_skills/calgary/depth.htm

Lær å kommunisere bedre