Det må bli lettere å forstå helseinformasjon

Mange strever med å finne, forstå og bruke helseinformasjon

Norge har for første gang kartlagt helsekompetansen i et stort og representativt utvalg av befolkningen. Resultater viser at en vesentlig andel i befolkningen har varierte utfordringer med å forholde seg til helseinformasjon. Dette har betydning for individets helse og samfunnets helseutgifter.

Rapport om befolkningens helsekompetanse del 1, 2021

Rapport om befolkningenes helsekompetanse ble publisert i januar 2021. OsloMet, Høgskolen i Innlandet og Helsedirektoratet har gjennomført kartleggingen på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Rapporten viser at mange strever med å finne, forstå og benytte seg av helseinformasjon. I en undersøkelse svarer hver tredje person at de har problemer med å forstå det som blir sagt om helse. 

Regional kompetansetjeneste er glad for en norsk rapport om helsekompetanse med tydelige funn og anbefalinger, sier leder for kompetansetjenesten, Tore Neset. Vi skal bruke den aktivt i arbeidet med å bedre kvalitet i pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst.

Noen funn fra rapporten:

  • En av tre (33 prosent) har mangelfull kompetanse om helse.

  • Over halvparten (52 prosent) kan ikke nok om å finne frem i helsevesenet.

  • Fire av ti (44 prosent) synes det er vanskelig å vurdere fordeler og ulemper ved ulike behandlinger

  • En av fire (26 prosent) vet for lite om hvordan de skal forebygge sykdom.

  • En av fem (22 prosent) har for lav kompetanse om helsetjenester.

  • En av ti (10 prosent) synes det er vanskelig å forstå hvorfor de eller familien deres kan trenge vaksiner.

Rapporten viser til at god kommunikasjon er avgjørende for å sette diagnose, bestemme og iverksette tiltak, og at pasienten mestrer helsesituasjonen. God kommunikasjon med helsepersonell påvirker helseutfall, og kommunikasjon blir stadig viktigere grunnet endringer i pasientenes rolle, kravet om mer pasientdeltakelse og samvalg (Elwyn et al., 2016; Meijers et al., 2019). Å styrke helsepersonells kompetanse i helsekommunikasjon er ett av våre innsatsområder, sier Neset. 

Helsekommunikasjon handler om mer enn bare den helserelaterte samtalen mellom helsepersonell og bruker. Det kan derfor være behov for at helsepersonell anvender ulike typer støttemateriell i kommunikasjonen med personer med lave ferdigheter. 

Rapporten løfter blant annet frem at helsepersonell bør undersøke hva personen har forstått og sitter igjen med av kunnskap etter samtalen. Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring arbeider for at metoder som Teach-back inngår i pasientkommunikasjonen for å sikre gjensidig forståelse. 

Les mer:

Tilrettelagt informasjon og opplæring er avgjørende for å styrke helsekompetansen i befolkningen.

Tilrettelagt pasient- og pårørendeinformasjon og opplæring er viktig for å styrke helsekompetansen i befolkningen. Illustrasjon: Colourbox

Bidlet viser bokstaven I som er laget av bittesmå mennesker