Planlegge opplæring

God planlegging sørger for den beste fortsettelsen.
Kursleder

5 råd fra praksis

 1. Inviter til en tverrfaglig planleggingsgruppe
 2. Lag læringsmål som er målbare
 3. Planlegg for læringsløp
 4. Invester i tid til helhetlig planlegging
 5. Planlegg hyppige pauser til spørsmål og svar
 1. Inviter til en tverrfaglig planleggingsgruppe

  • Inviter helsepersonell med relevant fagkompetanse og samarbeid om planlegging av opplæringen
  • Inviter en erfaren brukerrepresentant eller en representant fra en pasient- og brukerorganisasjon til å delta i planleggingen for å kvalitetssikre innhold og gjennomføring tilpasset målgruppens behov
  • Inviter rådgiver fra tolkeleverandøren ved behov, for å kvalitetssikre gjennomføring 

 2. Lag læringsmål som er målbare


  • Invester i å lage tydelige og gjennomførbare læringsmål
   Dette vil lette arbeidet med å prioritere innhold
  • Bruk SMARTE mål i planlegging av både form og innhold i undervisningen (Spesifikke, Målbare, Attraktive, Realistiske, Tidsbestemte, Evaluerbare)
 1. Planlegg for læringsløp


  • Vurder om noe av opplæringen kan gjennomføres ved bruk av blandede læringsformer Deltakerne kan for eksempel lytte til en podkast, ta et e-læringskurs eller se en undervisnings-film før eller etter kurset
  • Legg til rette for at deltakerne kan tilegne seg noe kunnskap før kurset
   Dette frigjør tid til erfaringsutveksling og dialog i kurset
 1. Invester i tid til helhetlig planlegging


  • Planlegg digital gjennomføring i sammenheng med faglig og pedagogisk gjennomføring
  • Å investere tid i grundig planlegging av et kurs er også en investering i fremtidige kurs, da mye kan gjenbrukes
  • Utarbeid en kjøreplan som inkluderer teknisk gjennomføring
 1. Planlegg hyppige pauser til spørsmål og svar


  • Sett av god tid til dialog, chat osv. for å fremme deltakelse og læring
  • Beregn god tid til å lose alle deltakerne inn i det digitale undervisningsrommet før kurset begynner, flere har erfaring med at dette tar tid
  • Tenk at en undervisningstid er maks 45 minutter, og legg inn jevnlige pauser fordi det kan være anstrengende å motta undervisning på skjerm
VERKTØY

Tre trinn i planlegging av digital opplæring

Dette er et skjema med spørsmål for planlegging av et digitalt opplæringstilbud. Skjemaet kan også brukes som prosessverktøy til forberedelse for hver enkelt i en planleggingsgruppe, og som utgangspunkt for felles diskusjoner. Skjemaet kan brukes til å revidere eksisterende opplæringstilbud. Gjør egne tilpasninger til målgruppe, kontekst og rammer i malen. 

Se eksempler på planlegging i praksis nederst på siden.

Dette er et skjema for konkretisering av faglig, pedagogisk og teknisk planlegging. Skjemaet kan hjelpe dere å konkretisere innhold, oppgave- og ansvarsdeling og gjennomføring. 

Last ned Skjema - mal

Se eksempler på planlegging i praksis nederst på siden.

Kjøreplanen er et verktøy for planlegging av selve gjennomføringen av opplæringen. Den er også nyttig underveis i kurset som inkluderer teknisk gjennomføring i digital pasient- og pårørendeopplæring. Gjør egne tilpasninger i malen.

Last ned og fyll ut Kjøreplan for gjennomføring. Mal

Praktisk pedagogisk planlegging tar utgangspunkt i praktisk undervisningslære, og didaktisk relasjonsmodell (Hiim og Hippe 2009, Bjørndal og Lieberg 1978). Modellen viser ulike faktorer som påvirker hverandre gjensidig. Modellen er et godt hjelpemiddel for å diskutere, avklare og huske på ulike faktorer når dere planlegger digitale kurs for pasienter og pårørende. 

Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring har tatt utgangspunkt i den didaktiske relasjonsmodell og tilpasset planleggingsverktøy til helsepersonell som målgruppe i konteksten digital pasient- og pårørendeopplæring i spesialisthelsetjenesten.

Vi tar utgangspunkt i seks faktorer ved planlegging av opplæring:

 • Målgruppe og deltakerforutsetninger
 • Mål
 • Rammefaktorer
 • Arbeidsmetoder 
 • Innhold
 • Evaluering og dokumentasjon

Les mer

 • Didaktisk relasjonsmodell - mestring.no
 • Bjørndal og Lieberg (1978) Nye veier i didaktikken? : en innføring i didaktiske emner og begreper. Oslo: Aschehoug.
 • Hiim Hilde og Else Hippe (2006). Praksisveiledning i lærerutdanningen. En didaktisk veiledningsstrategi. Oslo: Gyldendal akademisk

Aktuelle ressurser

Lær av andre

Eksempler fra praksis